Telekommunikasjon

Knytter trygghetsalarm til pasientjournal

(Fornebu, 23. september 2013) Med trygghetsalarm som basis er Alta f?rste kommunen i Norge som tar i bruk helhetlig velferdsteknologi direkte koblet til den elektroniske pasientjournalen. Kommunenes helse- og omsorgstjeneste f?r dermed en helhetlig oversikt over den enkelte bruker.
Alta kommune forventer en vekst p? om lag 50 prosent i antall per?soner over 67 ?r i perioden 2010-2020. En tilsvarende ?kning i aldersgruppen over 80 ?r forventes i ?rene 2020-2030.
– Forebyggende tiltak og fornuftig bruk av teknologi blir derfor viktig for ? m?te utfordringen, sier Laila Davidsen, ordf?rer i Alta kommune. – Tiltak som bidrar til ? fjerne risiko?faktorer eller redusere konsekvensene av fall, ensomhet og kognitiv svikt vil v?re en god investering og bidra til at flere kan bo lengre hjemme, fortsetter ordf?reren.
Bo lenger hjemme
Alta kommune g?r n? i gang med ? bytte ut eksisterende trygghetsalarmer i pleie- og omsorgstjenesten. De nye alarmene kan utvides med ulike velferdsteknologil?sninger etter behov, for eksempel fallalarm, d?ralarm, og temperatursensor i bolig.
Konseptet, som kalles ?Bo lenger hjemme?, er utviklet av Visma og Telenor. Deler av l?sningen har tidligere blitt utpr?vd i mindre skala i flere kommuner. V?rnesregionen, med kommunene Stj?rdal og Selbu i spissen, var de f?rste som tok i bruk en helhetlig l?sning med kobling til pasientjournalen. Imidlertid er Alta er den f?rste kommunen som integrerer trygghetsalarmen med den elektroniske pasientjournalen.
Alltid oppdatert
Velferdsteknologi er en samlebetegnelse p? flere tekniske l?sninger som gj?r at syke og eldre kan f? den pleien de trenger samtidig som de kan bo hjemme. Det kan for eksempel v?re ulike sensorer som registrerer hendelser som fall, blodtrykk og sengev?ting, trygghetsalarm eller GPS-sporing. I l?sningen som Alta kommune n? tar i bruk, samles alle varsler fra brukeren ett sted, i den elektroniske pasientjournalen.
– For hjemmesykepleiere betyr dette at de alltid vil ha en oppdatert pasientjournal tilgjengelig, p? mobil eller nettbrett. Her vil ogs? eventuelle varslinger dukke opp, slik at brukerne kan f? hjelp n?r de trenger det, sier Jan Ivar Borgersen, administrerende direkt?r i Visma Unique AS.
Velferdsteknologi er et av de viktigste satsingsomr?dene for Visma, som i dag har over halvparten av kommunene som kunder p? elektronisk pasientjournal og mobile l?sninger.
Rask utvikling
For Telenor er helsesektoren et viktig satsingsomr?de, og velferdsteknologi inng?r som en del av dette. ? Telenor driver innovasjon sammen med partnere, og samarbeider med akt?rer som har bransjekunnskap, vilje og evne til ? utvikle l?sninger basert p? de faktiske behov innenfor helsesektoren, sier Johan Ivarson, administrerende direkt?r i Telenor Objects.
– Det finnes mange ulike sensorer p? markedet i dag, og utviklingen skjer raskt. Men det er f?rst n?r all informasjon kan samles inn og sammenstilles at man kan se et m?nster som krever endringer for det enkelte menneske. Kommunikasjon over tele-/mobilnettet er en sentral del av denne informasjonsinnsamlingen, sier Ivarson.

FAKTA:
Eldreb?lgen:
? Antall nordmenn over 67 ?r ?ker fra 650 000 i dag til 1 million f?r 2030.
? I dag bruker Norge rundt 250 milliarder kroner ?rlig p? helse? og sosialsektoren. Det tilsvarer ca. 12 prosent av alt det som produseres i fastlands?Norge i l?pet av ett ?r (BNP).
? Utgiftene til en sykehjemsplass er i gjennomsnitt rundt 850 000 kroner i ?ret. Utgiftene til hjemmeboende som f?r hjelp fra kommunen, er til sammenligning rundt 200 000 kroner.
? Fremskrivinger basert p? Statistisk sentralbyr? tilsier en betydelig ?kning av eldre p? sykehjem med dagens organisering, fra cirka 43 000 i dag til cirka 65 000 i 2030.
? S? mye kan samfunnet spare ved ? ta i bruk velferdsteknologi: Hvis 15 – 25 prosent kan bo hjemme lengre i stedet for ? flytte p? institusjon, betyr det innsparinger p? 12 – 20 milliarder kroner i 2030. Det betyr at opp mot 40 000 ?rsverk blir frigjort i helsesektoren, et antall som tilsvarer rundt halvparten av det forventede underskuddet p? helsepersonell om 20 ?r.
(Kilde: NyAnalyse as)
Omsorgsteknologi:
1. Varsel- og alarmsensorer
? Trygghetsalarm
? Fallalarm
? Bevegelsessensor
? D?ralarm
? Temperatursensor som varsler ved overoppheting eller for lav temperatur i rommet
? Vannsensor som varsler vannlekkasje
? Sengesensor som registrerer n?r beboer ligger i sengen
? Sporing med GPS spesielt rettet mot personer med demens og som lett kan g? seg bort
2. Helse-sensorer
? Vektm?ling
? Blodtrykksm?ling
? Blodsukkerm?ling
Felles for alt utstyret er at det kan sende data fra m?linger, hendelser og alarmer, som lagres og videresendes til ett eller flere relevante fagsystemer og alarmsentraler.
(Kilde: Telenor/Visma)

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Johan Ivarson, adm. direkt?r Telenor Objects, tlf. 928 22 403, [email protected]
Jan Ivar Borgersen, adm. direkt?r Visma Unique AS, tlf. 905 48 745, [email protected] Norge er landets st?rste leverand?r av tele- og datatjenester. Via v?rt mobilnett og fastnett leverer vi tjenester innen telefoni, bredb?nd og kabel-tv til privat- og bedriftskunder over hele landet. Vi selger ogs? tjenester til andre telekom-operat?rer.Vi har 4200 medarbeidere fordelt p? over 30 arbeidssteder rundt om i Norge, inkludert Svalbard. Hovedkontoret v?rt ligger p? Fornebu i B?rum. 5700

Similar Posts