Telekommunikasjon

Telenor ?ver p? cyberkrise

28-08-2013 07:15 Telenor Norge Telenor Norge skal gjennomf?re en omfattende krise?velse kalt CyberDawn. Nasjonal sikkerhetsmyndighet, Cyberforsvaret og andre akt?rer skal delta i ?velsen 3. og 4. september, i samme periode som Forsvarets ?velse Hovedstad 2013.

(Fornebu, 28. august 2013) Telenor Norge skal gjennomf?re en omfattende krise?velse kalt CyberDawn. Nasjonal sikkerhetsmyndighet, Cyberforsvaret og andre akt?rer skal delta i ?velsen 3. og 4. september, i samme periode som Forsvarets ?velse Hovedstad 2013.
Telenor leverer samfunnskritisk infrastruktur og har en viktig funksjon i Norge b?de i fred, krise og krig. Flommen og utfallet av mobilnettet sommeren 2011 og orkanen Dagmar julen samme ?r, viste med tydelighet hvor s?rbart samfunnet er n?r kommunikasjonen ikke fungerer.
– For at vi skal ivareta v?r rolle og v?rt ansvar i samfunnet, og s?rge for at kriser knyttet til telekommunikasjon f?r minst mulige konsekvenser for kunder og samfunnet for ?vrig, m? vi planlegge for og ?ve p? kriser, sier Berit Svendsen, administrerende direkt?r i Telenor Norge.
I tillegg til ? ?ve sin egen kriseorganisasjon, skal Telenor sam?ve med Cyberforsvaret, Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM), Politiet, Post- og teletilsynet, Evry, DNB og SpareBank 1. ?velsen skal teste grensesnitt, og synliggj?re s?rbarheter og manglende prosesser.
Hendelse i cyberdomenet
Telenor gjennomf?rer jevnlig b?de skrivebords?velser og reelle krise?velser for ? kunne h?ndtere kriser p? en best mulig m?te n?r de oppst?r, enten det er naturkrefter, systemfeil eller sabotasje som er ?rsaken. ?velse CyberDawn skal teste og kvalitetssikre interne og eksterne rutiner og prosesser for h?ndtering av sikkerhetshendelse i cyberdomenet.
– Hendelser i cyberdomenet krever hurtig samhandling p? tvers av bransjer og sektorer. Vi bruker alle den samme teknologien, vi har alle mange av de samme s?rbarhetene og vi har derfor noe ? l?re av hverandre. Informasjonsdeling p? tvers av bransjer og sektorer blir derfor ekstremt viktig. ?velse CyberDawn skal forh?pentligvis gi de ?vende parter utfordringer og ikke minst mulighet til probleml?sning innenfor dette feltet, sier Storm J. Landaasen, som er ?vingsansvarlig og sikkerhetssjef i Telenor Norge.
– Samarbeid er n?kkelen
Sjefen for Cyberforsvaret, generalmajor Roar Sundseth, mener samarbeid er n?kkelen til ? l?se den fremvoksende trusselen i cyberdomenet. ? Dette har v?rt v?r filosofi fra f?rste dag. Gjennom ? dele kunnskap og erfaring med hverandre, og samarbeide om kompetansebygging, kan vi bidra til ? komme trusselen i forkj?pet og trygge Norge mot denne fremvoksende utfordringen, sier Sundseth.
– Gjennom ?velse CyberDawn vil vi trene v?re mobile kapasiteter for datanettverksforsvar, samtidig som vi hjelper v?re samarbeidspartnere til ? n? sine ?vingsm?l. For v?r del er det ogs? viktig ? f? utforsket hvilke behov politi og n?ringsliv kan ha for st?tte fra Forsvaret innenfor Cyberforsvarets ansvarsomr?de, sier generalmajor Sundseth.
– Det er avgj?rende ? gjennomf?re gode ?velser for ? bli bedre. Deltakerne i CyberDawn har n? en mulighet til ? teste og forbedre egen beredskap, noe som ogs? styrker samfunnssikkerheten. For v?r del h?per og tror vi at ?velsen vil avdekke b?de styrker og svakheter, som vil resultere i at NSM generelt og v?r funksjon NorCERT spesielt, bedre kan koordinere arbeidet med ? avdekke s?rbarheter og h?ndtere hendelser i cyberspace, sier direkt?r Kjetil Nilsen i NSM.
Samtidig med ?velse Hovedstad
?velsen er lagt til samme periode som Forsvarets ?velse Hovedstad 2013, som vil foreg? i Oslo og Akershus fra 29. august til 5. september. Denne ?velsen vil gripe inn i, men ikke v?re en del av ?velse CyberDawn. I ?velse Hovedstad vil rundt 2000 soldater fra en rekke avdelinger i Heimevernet, Telemark bataljon, Hans Majestet Kongens Garde og Politiet delta. Sj?- og Luftforsvaret vil ogs? delta med noen enheter en kort periode. De to ?velsene griper inn i hverandre i forbindelse med Forsvarets sikring av Telenors hovedkontor, og forflytning av Telenor-personell fra Fornebu til annen lokasjon.
– Heimevernet skal sammen med andre samfunnsakt?rer beskytte mennesker og viktige samfunnsfunksjoner. Dette kan best gj?res om vi er trent som organisasjon, og ved at vi trener med v?re samarbeidspartnere. Telenor er en slik viktig samarbeidspartner, sier Generalinspekt?ren for heimevernet, generalmajor Kristin Lund.
?velse CyberDawn har som m?l ? skape trygghet for alle ?vende parter i forhold til rolle, ansvar, myndighet og kommunikasjon. Dette gjelder b?de innad i Telenor Norge og mellom Telenor Norge og de parter selskapet samarbeider med.

A to już wiesz?  Epsons mestselgende projektor blir enda bedre

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
? Telenor Norge, informasjonssjef Kristin V. T?nnessen, tlf. 934 80 648, [email protected]
? Cyberforsvaret, kommunikasjonssjef Knut H. Grandhagen, tlf. 489 55 505, [email protected]
? Nasjonal sikkerhetsmyndighet, kommunikasjonsdirekt?r Mona Str?m Arn?y, tlf. 915 14 931, [email protected]
? Heimevernet, kapteinl?ytnant Rolf K. Ytterstad, tlf. 995 89 510, [email protected] Norge er landets st?rste leverand?r av tele- og datatjenester. Via v?rt mobilnett og fastnett leverer vi tjenester innen telefoni, bredb?nd og kabel-tv til privat- og bedriftskunder over hele landet. Vi selger ogs? tjenester til andre telekom-operat?rer.Vi har 4200 medarbeidere fordelt p? over 30 arbeidssteder rundt om i Norge, inkludert Svalbard. Hovedkontoret v?rt ligger p? Fornebu i Oslo. 17119400

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy