Innovasjon

Vil diskutere 200-kronersgrensen med Siv

Staten taper 1,5 milliarder kroner i dag og kommer til ? tape mer, mens norske n?ringsdrivende taper i konkurransen om ikke 200-grensen reduseres eller helst fjernes, mener Virke og Distansehandel Norge.
Mens v?re handelspartnere i stadig st?rre grad beregner mva fra f?rste krone ved netthandel fra utlandet, har vi fortsatt en frigrense p? 200 kroner. Dette til tross for at netthandelen fra utlandet er sterkt ?kende.
Virke og Distansehandel Norge har tatt opp saken i et nytt brev til finansministeren. I brevet heter det:
?Hovedorganisasjonen Virke og Distansehandel Norge representerer bredden av norsk varehandel, herunder b?de tradisjonelle varehandelsakt?rer og rene netthandelsakt?rer. Virke og Distansehandel Norge er bekymret for norske nreringsdrivendes konkurransesituasjon som f?lge av ?kt avgiftsfri netthandel fra utlandet. Vi anmoder derfor om et m?te med statsr?den om 200-kronersgrensen for toll? og avgiftsfri netthandel fra utlandet.
Ordningen ble innf?rt i 1970 fordi man fra tollvesenets side ?nsket ? begrense arbeidet med ? fortolle sm?pakker fra utlandet da dette hadde et begrenset omfang og i stor grad omfattet private gaver. Dagens bel?psgrense p? 200 kroner ble innf?rt i 1999. De seneste ?rene har netthandelen ?kt sterkt, herunder netthandelen fra utlandet.
Om lag 20 present av netthandelen i Norge, tilsvarende en omsetning p? om lag 8 mrd kroner, foreg?r i dag fra utenlandske nettsteder. Majoriteten av kj?p p? nett til en verdi under 200 kroner, skjer i utenlandske nettbutikker. Statens provenytap som f?lger av denne avgiftsfrie handelen er om lag 1,5 mrd kroner. Virke og Distansehandel Norge f?lger netthandelsutviklingen tett og ansl?r p? bakgrunn av utviklingen de seneste ?rene at netthandelen fra utenlandske nettsteder vil ?ke kraftig i tiden fremover med dagens 200-kronersgrense.
Vi er ogs? kjent med at det ikke er andre land blant v?re handelspartnere som tillater avgiftsfri handel fra utlandet i et slikt omfang som vi har i Norge. En s? h?y fribel?psgrense som 200 kroner er det f.eks. ingen EU/E?S-Iand som har.
Utviklingen i EU g?r snarere i retning av at all utenlandsk handel skal merverdiavgiftslegges fra f?rste krone. Med dagens webbaserte betalingsl?sninger b?r dette kunne realiseres p? en enkel og kostnadseffektiv m?te sett b?de fra forbrukers og avgiftsmyndighetens side.
Vi anmoder p? denne bakgrunn om et snarlig m?te med departementet for ? diskutere 200-kronersgrensen ? sett i lys av den sterkt ?kende netthandelen og i lys av mva-politikken hos v?re handelspartnere.”
Brevet er undertegnet

Harald J Andersen, Direkt?r i Virke
Gerhard Anthun, Daglig Ieder i Distansehandel Norge

Distansehandel Norge er bransjeorganisasjon for E-handlere i Norge, og har etablert og styrer godkjenningsordningen Trygg E-handel. Organisasjonen er bransjens taler?r og forbrukernes garantist for seri?s og kundevennlig handel.
Med distansehandel menes alle handelsformer der kj?per og selger ikke m?tes fysisk. Organisasjonen ble etablert som Norsk Postordreforening i 1983.1000Send som e-post

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy